Introduction

پڕۆژهی خانووه مێژووییهکانی سلێمانی دهرگایهکی بنچینهییه بۆ نهخشهکێشان و باس کردنی ئهو باڵهخانه تایبهته بۆماوانهی که مۆزهخانهی سلێمانی دهستی کهوتووه .خانووه مێژووییهکان ئاماژهیان پێ دراوه و خراونهته بهشی نهخشهزانی تۆڕهکهوه و پێوانه کراون بۆ بهخشینی ئامێرێکی فرهزمانی به بهکارهێنهر بۆ زانین و پاراستن و بهنرخ ڕاگرتنی پاشماوه کلتوورییهکانی شارهکه، که بهستراوه به تۆڕی فهرمی مۆزهخانهکهوه. تۆڕهکه دروست کراوه وهک بهشێک له پڕۆژهی هاوکاری MAE / زانکۆی رۆمای ساپییهنزا که به پاراستن و بهرز کردنهوهی پاشماوه کلتوورییهکانی کوردستان ناسراوه به هاوکاری دهزگای کلتووری سلێمانی و مۆزهخانهی سلێمانی. تێچووی ئهم دهست پێشخهرییه له لایهن باڵیۆزخانهی ئیتاڵی بۆ کاروباری دهرهوه و هاوکاری کردنی نێودهوڵهتی تهرخان کراوه. سوپاسی تایبهتمان بۆ باڵیۆزخانهی ئیتاڵیا له بهغداد و کۆنسۆڵی ئیتاڵیا له ههولێر وهک بهشێک له پڕۆژهکه، ستۆدیۆی 3R ئهم کهرهستانهی کۆکردهوه و سهلماندنی، به نیشاندانی تایبهتی نهخشه و ئهرشیفهکانهوه به کارکردن لهگهڵ تهکنیکارهکانی بهڕێوبهرایهتی ناخشهدانانی ئاوهدانی سلێمانی و کارگێڕهکانی دهزگای کلتووری سلێمانی و مۆزهخانهکه. ئه م دهزگایانه زۆرینهی کهرهسته بهڵگهنامهییهکانیان دابین کردووه که لێرهدا نیشان دراون ( وێنه و نیگارهکان) . ئهم توێژینهوهیه توانرا ئهنجام بدرێت به هاوکاری کارگێڕانی دهزگای کلتووری سلێمانی و مۆزهخانهی سلێمانی، به تایبهت محهمهد ساڵح کهریم که به درێژایی سهردانی خانووهکان لهگهڵ تیمهکهدا بوو و زانیاری و وێنهی مێژوویی دابین کرد. بهڕێوبهرایهتی ناخشهدانانی ئاوهدانی سلێمانی یارمهتی دا له شوێنه نهخشهییهکانی خانووهکان، ڕهنج سهڵاح وێنه و زانیاری مێژوویی لهسهر ماڵی سهڕهف دابین کرد و دلیڤا عبدلڵا علی چهند وێنهیهکی کۆنی شارهکهی بۆ ناردین؛ چهند وێنهیهکی ئهمڕۆی شارهکه لهلایهن جیانفلیپۆ تێرێبیلیهوه گیراون. ههروهها سوپاسی بهڕێوبهری دهزگای کلتووری سلێمانی ، کهمال ڕهشید ڕهحیم و بهڕێوبهری مۆزهخانهی سلێمانی، عبدلڵا هاشم حهمه دهکهین که به بهردهوامی یارمهتیدهری کارهکه بوون.

له‌ خواره‌وه‌، گه‌له‌ری چه‌ند وێنه‌یه‌کی شاری سلێمانی له‌ ساڵی ۱۹۳۰ ییه‌وه‌ ( کلیک بکه‌